Datum Únor - 7 - 2012

Provozní řád tenisové haly

MRÁZOVKA

1.Provozní hodiny v hale jsou denně od 7.00 do 23.00 hodin.

     Za včasné otevření, provozování, úklid a uzavření haly odpovídá správce.

2.Správce nepřipustí hru hráču, kteří nemají vhodnou sportovní obuv a mohou        

   zpusobit poškození povrchu dvorce.

3. Hráči jsou povinni po ukončení hry upravit a uklidit hrací plochu dle návodu  

    umístěného v hale a  to v rámci zakoupené hrací hodiny.

    V případě potřeby jsou hráči povinni kurt před hrací hodinou navlhčit pomocí 

     hadice nacházející se v rohu haly.

 

4. Hráči jsou povinni se v přetlakové hale chovat ohleduplně a opatrně

    zacházet se sportovním náčiním, aby nepoškodili konstrukční prvky haly.

    V případě zjištění jakékoliv závady na hrací ploše nebo konstrukci haly

    ji neprodleně zapište do provozního deníku , který je uložen u správce.

    Správce je povinen takto nahlášenou závadu v co nejkratším čase odstranit                       

5. V případě výpadku elektrického proudu naskakuje automaticky záložní zdroj

    vzduchu. Je-li výpadek energie delší opusťte prostor haly a informujte  

    správce.

6.  V případě výpadku elektrického proudu a současně za silnějšího větru

     opusťte prostor přetlakové haly a vyčkejte znovuuvedení celého zařízení

     do standardního provozního stavu.

7.  V případě požáru okamžitě opusťte prostor haly a informujte správce.

8.  V celém prostoru haly je zakázáno kouření.

9.  Rušení rezervací je možné nejpozději 24 hodin předem.

10.Hráči jsou povinni po opuštění haly zhasnout světla a vždy správně zavírat

     dveře na všechna čtyři křídla.

11. V ostatním jsou hráči povinni respektovat pokyny správce nebo jeho              

      zástupce.

                        Provozovatel a správce haly :  Jiří Kuntoš  777111322