Datum Únor - 7 - 2012

PROVOZNÍ   ŘÁD  SPORTOVNÍHO  AREÁLU MRÁZOVKA

1. Provozní doba areálu

    a)  areál je otevřen celoročně

    b)  jednotlivá sportoviště jsou přístupná po celý den od 7. do 22.hodin

    c)  občerstvení je otevřeno denně od 15. do 22.hodin nebo dle domluvy

         i v kterýkoliv jiný čas

2. Jednotlivá sportoviště a zázemí mohou využívat

    a) členové TJ SIS, kteří mají zaplacen příslušný oddílový příspěvek

    b) smluvní partneři, s nimiž byla uzavřena smlouva o časovém nájmu

    c) veřejnost po předchozí rezervaci či osobní domluvě se správcem

3. Provoz na jednotlivých sportovištích

    a) řídí se časovým rozvrhem zaneseným v rezervačním systému areálu

        a to buď osobním či telefonickým objednáním u správce nebo on-line

        objednáním v rezervačním systému na stránkách www.sportmrazovka.cz

    b) možnosti a pravidla rezervování tenisových kurtů členy TJ SIS je

        zaneseno v řádu tenisového oddílu TJ SIS

    c) nečlenové TJ SIS se mohou hlásit na jednotlivá sportoviště s výjimkou

        sekce „tenis sokol“ neomezeně. Na kurty s označením „tenis sokol“ se mohou  

        hlásit nejdříve 9 hodin před zahájením vlastní hry.

    d) v případě, že není zarezervované sportoviště obsazeno do 5.minut po zahájení

        hry, má provozovatel právo pronajmout sportoviště jinému zájemci

4. Za majetek, provoz a pořádek v areálu plně odpovídá správce areálu

 

5. Návštěvníci areálu sportují na vlastní nebezpečí

 

6. Povinnosti návštěvníku areálu

    a) při příchodu do areálu a odchodu se hlásit u správce

    b) dodržovat stanovený časový rozvrh a udržovat nářadí a sportoviště v

        pořádku dle pokynů pro údržbu antukových kurtů

    c) používat odpovídající sportovní obuv

    d) dbát pokynů správce nebo jeho zástupce

    e) udržovat pořádek a řídit se bezpečnostními a protipožárními předpisy,

        veškeré zjištěné závady či připomínky nahlásit správci a zaznamenat je

        do provozní knihy areálu umístěné na hlavní recepci

    f)  při využití volejbalových kurtů či přilehlého sociálního zařízení v buňkách

        jsou návštěvníci povinni vyzvednout si  u správce klíče a po ukončení je

        opět vrátit na recepci

    g) parkovat automobily na místech k tomu určených

    h) občerstvovat se a kouřit na místech k tomu určených

7. V areálu je zakázáno

    a) zdržovat se mimo provozní dobu

    b) používat sportoviště k jiným účelům, než ke kterým jsou určena

    c) poškozovat majetek TJ SIS

    d) nechat pobíhat psi bez vodítka a vodit je na antukové kurty

8. V případě porušení tohoto provozního řádu má provozovatel právo

    porušovatele z areálu vykázat

 

                                                                                            Dne 1.11.2011

                                                                        Jiří Kuntoš – 777 111 322 provozovatel  areálu